OCHRONA DANYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Deklaracja o ochronie danych dla strony internetowej www.debag.com 

Nasze podejście do tematu ochrony danych

Prawo ochrony danych jest częścią naszego prawa osobistego. Znaczenia tych praw nie wolno lekceważyć zwłaszcza w naszym stale rozwijającym się i połączonym w sieć świecie. Dla spółki DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH bardzo ważne jest prawo ochrony danych we wszystkich jego formach i wymaganiach. Dlatego też bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych i zawsze staramy się zapewnić odpowiedni poziom ochrony na naszej stronie internetowej www.debag.com

Mogą Państwo swobodnie korzystać z naszej strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych. Jeśli jednak chcą Państwo skorzystać z jednej z naszych usług, np. skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych. Jeśli tak jest i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, w każdym przypadku poprosimy Państwa o zgodę na przeprowadzenie danej czynności.

Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Ponieważ pomimo wszelkich technicznych środków zaradczych nie można w pełni zagwarantować całkowitej ochrony podczas transmisji danych, mogą Państwo przekazywać swoje dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Szczegóły dotyczące prawa ochrony danych

Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla Państwa jako klienta oraz partnera biznesowego. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wyjaśnić niektóre używane przez nas pojęcia, które napotkają Państwo w niniejszej deklaracji o ochronie danych. Pojęcia, które wymagają bardziej szczegółowego wyjaśnienia samego pojęcia, jak i sposobu użycia, umieszczono w osobnym akapicie (np. pliki cookie).

 • Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, która może być zidentyfikowana w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności poprzez przyporządkowania do identyfikatora jakim jest nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub poprzez jedną lub większą ilość cech szczególnych, będących wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 • Podmiot danych

Osoba, której dotyczą dane jest zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych. W razie wątpliwości są więc Państwo taką osobą.

 • Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces prowadzony z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub każdy taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi. Pojęcie przetwarzania obejmuje wszelkie czynności związane z danymi, np. gromadzenie, analizę, przechowywanie, przesyłanie czy usuwanie danych.

 • Profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny, analizy lub przewidywania określonych aspektów osobowych, które dotyczą osoby fizycznej.

Aby chronić Państwa dane osobowe, zrezygnowaliśmy z profilowania na naszej stronie internetowej.

 • Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez podania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • Osoba odpowiedzialna lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 • Podmiot przetwarzający

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, która przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

 • Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, której dane osobowe są ujawniane, bez względu na to, czy jest osobą trzecią, czy też nie.

 • Osoba trzecia

Osobą trzecią jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka poza podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora lub podmiotu przetwarzającego.

 • Zgoda

Zgoda stanowi każdy przejaw woli podmiotu danych, który jest oddany w określonym przypadku dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, za pomocą którego podmiot danych wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • Tracking ( „śledzenie“)

 

W dziedzinie marketingu online śledzenie oznacza rejestrowanie zachowania użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Dzięki śledzeniu można dowiedzieć się, za pośrednictwem których stron internetowych odwiedzający wszedł na naszą stronę, jak długo na niej przebywał, które zakładki były wyświetlane i jaki jest adres IP odwiedzającego. Aby dotrzeć do tych danych, używane są m.in. pliki cookie, które są analizowane w oparciu o narzędzia takie jak Google Analytics. Na tej podstawie można odczytać sukces kampanii marketingowych i zaplanować działania mające na celu ich optymalizację i dostosowanie. Dzięki tym działaniom strona internetowa może stać się bardziej przyjazna dla użytkownika i lepiej dopasowana do potrzeb klientów.

 

 • Pomiar zasięgu

Pomiar zasięgu służy przede wszystkim do statystycznego określenia intensywności korzystania, liczby odwiedzających bądź użytkowników strony internetowej oraz ich zachowania podczas surfowania na podstawie jednolitej standardowej procedury. Za pomocą różnych narzędzi operatorzy stron internetowych mogą dokładnie sprawdzić, do ilu osób można dotrzeć jednym postem. Poza tym możliwe jest również dokładne określenie, jak często dana osoba np. klika na daną reklamę, z których stron internetowych, reklam lub artykułów ludzie przechodzą na naszą stronę internetową.

Wymagane do tego dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i niemieckim prawem o ochronie danych. Środki techniczne i organizacyjne zapewniają, że w żadnym momencie nie można zidentyfikować poszczególnych użytkowników. Dane, które mogą odnosić się do konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osoby, będą anonimizowane tak wcześnie, jak to tylko możliwe.


2. Kim jesteśmy?

Osobą odpowiedzialną za tę stronę internetową w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych jest:

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH

Prezesi zarządu: Jost Straube, Johannes Wilhelm

Dresdner Straße 88

02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 360 – 0

e-mail: info@debag.com

Strona internetowa: www.debag.com


 

3. Jakie dane i informacje rejestrujemy?

Nasza strona internetowa rejestruje szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy zostanie wyświetlona. Te ogólne dane oraz informacje są przechowywane w plikach typu log serwera. Istnieje możliwość rejestrowania następujących danych:

(1) używane typy i wersje przeglądarek,

(2) system operacyjny używany przez system dostępu,

(3) strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę internetową (tzw. Refferer), 

(4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej,

(5) data i godzina dostępu do strony internetowej, 

(6) adres protokołu internetowego (adres IP), 

(7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz

(8) inne podobne dane oraz informacje służące do ochrony przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nasza firma nie wyciąga żadnych wniosków na Państwa temat. Informacje te są raczej wymagane do prawidłowego wyświetlania treści naszej strony internetowej, a także do optymalizacji jej zawartości i reklamy pod kątem tych treści.

Ponadto powyższe informacje są nam potrzebne do zapewnienia trwałej funkcjonalności naszej infrastruktury informatycznej i strony internetowej od strony technicznej. W szczególności informacji tych możemy potrzebować w celu dostarczenia niezbędnych danych organom ścigania w przypadku prowadzenia postępowań karnych.

Dlatego te anonimowo gromadzone dane i informacje są przez nas analizowane z jednej strony pod kątem statystyki, ale także w celu optymalizacji ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, co ma ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików log serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich przekazanych przez Państwa danych osobowych.

Konkretnym celem przetwarzania danych na naszej stronie internetowej jest m.in.

 • udostępnienie naszej przyjaznej dla użytkownika oferty online
 • procedury biurowe i organizacyjne
 • realizacja usług wynikających z umów
 • zarządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania
 • pomiar zasięgu
 • śledzenie
 • działania zabezpieczające


4. Jakie są Państwa prawa?

Ustawodawca europejski dał Państwu szereg możliwości w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, aby dochodzić swoich praw - w tym również wobec nas. W celu wywiązania się z naszego obowiązku informacyjnego prezentujemy owe prawa:

 • a)    Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

 • b)    Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas bezpłatnych informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych (np. cel przetwarzania lub kategorie przetwarzanych danych) oraz kopii tych informacji.

 • c)    Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa nieprawidłowe dane osobowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, nadal przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych - w tym w formie oświadczenia uzupełniającego.

 • d)    Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Jesteśmy ponadto zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli istnieje przyczyna, która nie uzasadnia przetwarzania danych.

 • e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,

 • f)     Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania udostępnionych nam odnośnych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych bez przeszkód z naszej strony innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, któremu dane osobowe zostały udostępnione.

 • g)    Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie ma miejsce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

Zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne powody, dla których przetwarzanie przewyższa Państwa interesy, prawa i wolności, lub że przetwarzanie służy wysunięciu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 • h)    Prawo do informacji i wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo w każdej chwili zwrócić się do organu nadzorczego z pytaniami dotyczącymi ochrony danych.

Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, nadal przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Aby do tego jednak nie doszło, będziemy wdzięczni, jeśli uda nam się wspólnie znaleźć rozwiązanie w przypadku jakichkolwiek rozbieżności.

 • i)      Prawo do cofnięcia zgody w zakresie prawa ochrony danych

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku chęci cofnięcia zgody mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z poniżej podanym podmiotem:

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH

Sabine Petermann

Dresdner Straße 88

02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 360 – 0
e-mail: sabine.petermann@debag.com

Strona internetowa: www.debag.com


5. Udostępnianie oferty online i webhosting

Abyśmy mogli bezpiecznie i sprawnie udostępniać naszą stronę internetową, korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy skorzystać z usług infrastruktury i platformy, mocy obliczeniowych, miejsca na dysku i usług bazodanowych, a także usług bezpieczeństwa i serwisu technicznego.

Dane przetwarzane na naszej stronie internetowej mogą obejmować informacje, które powstają w ramach użytkowania i komunikacji. Należy do nich zwykle adres IP, który jest niezbędny do wyświetlania treści naszej oferty online, jak również wszystkie wpisy dokonane w naszej ofercie online lub ze stron internetowych.

Wysyłanie i hosting wiadomości e-mail: Korzystamy z usług hostingowych, które obejmują wysyłanie, odbieranie i zapisywanie wiadomości e-mail. W tym celu przetwarzane są adresy odbiorców i nadawców, jak również inne informacje związane z wysyłaniem wiadomości e-mail (np. uczestniczący dostawcy) oraz treść poszczególnych wiadomości e-mail.

Należy pamiętać, że wiadomości e-mail w internecie zazwyczaj nie są wysyłane w postaci zaszyfrowanej. W większości przypadków wiadomości e-mail są szyfrowane na drodze transmisji, ale (o ile nie jest używana tzw. metoda szyfrowania typu end-to-end) nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. Dlatego też nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za drogę transmisji wiadomości e-mail między nadawcą a odbiorem na naszym serwerze.

Gromadzenie danych dostępowych i plików log: Gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera (tzw. pliki log serwera, pliki dziennika). Do plików log serwera mogą należeć adres i nazwa odwiedzanych stron internetowych i plików, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres odsyłający URL (uprzednio odwiedzana strona) oraz, co do zasady, adres IP i dane zgłaszającego zapytanie dostawcy (provider). Krótko mówiąc, pliki log serwera rejestrują wszystkie procesy zachodzące na danej stronie internetowej.

Pliki log serwera służą między innymi bezpieczeństwu poprzez rozpoznawanie ataków i obronę przed nimi lub do zapewnienia odpowiedniego stopnia wykorzystania serwerów i ich stabilności.

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane dotyczące treści (np. wprowadzany tekst, zdjęcia, filmy), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby będące podmiotem danych: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Podstawy prawne: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).


6. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli przewidują to dyrektywy i rozporządzenia europejskie albo postanowił inny ustawodawca w przepisach, które nas obowiązują. Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest zatem odpowiedni ustawowy okres przechowywania.

Jeśli cel przechowywania straci ważność lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub określony przez jakikolwiek inny właściwy organ ustawodawczy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile przestaną być niezbędne do wykonania umowy lub jej zawarcia.


7. Ochrona nieletnich

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może wyrazić tylko osoba pełnoletnia.

W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego zgoda dziecka dopuszczalna jest od szesnastego roku życia zgodnie z art. 8 RODO.


8. Nasze postępowanie z plikami cookie

Nasza strona internetowa jest m.in. obsługiwana za pomocą plików cookie. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w Państwa systemie komputerowym za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe oraz serwery wykorzystują pliki cookies. Mówiąc najprościej, pliki cookie służą do nadania stronie internetowej „pamięci”. Dla wielu operatorów stron internetowych są one podstawowym środkiem do zapewnienia odwiedzającym stronę płynnej i technicznie bezbłędnej obsługi.

Wiele plików cookies zawiera tzw. cookie ID. Cookie ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery są w stanie odróżnić Państwa indywidualną przeglądarkę od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, nasza strona internetowa może zapewnić bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez plików cookie. Rozróżnia się następujące typy i funkcje plików cookie:

Pliki cookie różniące się czasem przechowywania

 • Tymczasowe pliki cookie (także: sesyjne pliki cookies): Tymczasowe pliki cookie są kasowane najpóźniej po opuszczeniu oferty online i zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookie pozostają zapisywane po zamknięciu przeglądarki. Służą one m.in. do zapisywania Państwa statusu logowania lub wyświetlania treści, które są często lub chętnie oglądane.

Pliki cookie różniące się swym pochodzeniem

 • Własne pliki cookie (first-party-cookies): Własne pliki cookie są wstawiane przez nas.
 • Pliki cookie stron trzecich (third-party-cookies) (także: pliki cookie dostawców trzecich): Pliki cookie dostawców trzecich są umieszczane głównie przez reklamodawców (tzw. osoby trzecie) w celu przetwarzania informacji o użytkowniku.

Pliki cookie różniące się swym celem

 • Niezbędne (wymagane) pliki cookie: Z jednej strony pliki cookie mogą być wymagane do prowadzenia strony internetowej (np. do zapisywania loginów lub innych danych wprowadzanych przez użytkownika lub ze względów bezpieczeństwa).
 • Pliki cookies statystyczne, marketingowe i personalizacyjne: Może się zdarzyć, że pliki cookies będą wykorzystane w ramach pomiaru zasięgu (analiza sieci), czyli wtedy, gdy Państwa zainteresowania lub zachowania (np. przeglądanie określonych treści, korzystanie z funkcji itd.) są zapisywane w profilu użytkownika na poszczególnych stronach internetowych. Takie profile służą do wyświetlania użytkownikom na przykład treści, które odpowiadają ich potencjalnym zainteresowaniom. Ta metoda jest również określana mianem „trackingu”, czyli śledzenia potencjalnych zainteresowań użytkowników. Jeśli będziemy korzystać z takich plików cookie lub innych technologii „trackingu”, poinformujemy Państwa o tym osobno w naszej deklaracji o ochronie danych lub w ramach uzyskiwania zgody bezpośrednio podczas otwierania naszej strony internetowej (baner cookie).

Mogą Państwo w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w związku z tym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w każdej chwili za pomocą Państwa przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie stosowanych przeglądarkach internetowych. Jeśli dezaktywują Państwo ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Co czeka Państwa na naszej stronie internetowej?

Na naszej stronie internetowej oferujemy szeroką gamę treści, aby zapewnić Państwu jako użytkownikow ciekawe wrażenia z surfowania, aby uzyskali Państwo z kolei trwałe i przede wszystkim pozytywne wrażenie o nas i naszym przedsiębiorstwie. Używamy do tego różnych programów, narzędzi i wielu innych treści. Poniżej chcielibyśmy Państwu wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi.


9. Możliwość kontaktu za pomocą strony internetowej

Ze względu na przepisy prawne nasza strona internetowa zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail).

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przesłane przez Państwa dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, które Państwo dobrowolnie nam przekazują, są zapisywane w celu opracowania lub nawiązania kontaktu z Państwem. Nie przekazuje się tych danych osobowych osobom trzecim.

Konkretne przetwarzanie danych:

Przetwarzane rodzaje danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy).

Osoby będące podmiotem danych: Partner komunikacji.

Cele przetwarzania: Zapytania o kontakt i komunikacja.

Podstawy prawne: Wykonanie umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO), uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO)


10. Oferujemy usługę biznesową

Oferujemy usługę biznesową na naszej stronie internetowej, dzięki czemu mogą Państwo zostać naszym partnerem biznesowym. Może się zdarzyć, że przetwarzać będziemy Państwa dane w ramach umownego lub innego porównywalnego stosunku prawnego, w ramach komunikacji z Państwem, np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, zabezpieczenia naszych praw oraz do zadań administracyjnych towarzyszących tym informacjom, jak również w celu organizacji biznesu. Państwa dane przekazujemy podmiotom trzecim w ramach obowiązującego prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów przez nas podanych lub do spełnienia obowiązków prawnych lub za Państwa zgodą (np. uczestniczącym w procesie służbom telekomunikacyjnym, transportowym i innym służbom pomocniczym oraz podwykonawcom, bankom, doradcom podatkowym i prawnym, dostawcom usług płatniczych lub organom podatkowym). O innym przetwarzaniu danych, np. w celach marketingowych, oczywiście poinformujemy Państwa w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych.

O tym, które dane są wymagane do naszych celów firmowych, poinformujemy Państwa przed lub podczas gromadzenia danych, np. w formularzach online, w formie specjalnych oznaczeń (np. kolory) lub symboli (np. gwiazdki itp.) bądź też osobiście.

Dane usuwamy po upływie ustawowych obowiązków rękojmi i porównywalnych obowiązków, tzn. zasadniczo po upływie 4 lat, chyba że dane są zapisywane na koncie klienta, np. gdzie muszą być przechowywane w celu archiwizacji ze względów prawnych (np. dla celów podatkowych zwykle 10 lat). Dane ujawnione nam przez kontrahenta w ramach zlecenia usuwamy zgodnie ze specyfikacją zlecenia, zasadniczo po zakończeniu realizacji zlecenia.

Jeżeli do świadczenia naszych usług korzystamy z zewnętrznych dostawców lub platform, w relacjach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki handlowe i informacje o ochronie danych poszczególnych dostawców zewnętrznych lub platform.

Oferta sprzedaży towarów: Przetwarzamy Państwa dane lub dane zleceniodawców w celu umożliwienia Państwu wyboru, nabycia lub zlecenia wybranych usług lub prac, a także związanych z nimi czynności, jak również zapłaty za nie i ich dostarczenia bądź wykonania lub świadczenia.

Niezbędne informacje są oznaczone jako takie w ramach zlecenia, zamówienia lub zawarcia porównywalnej umowy i obejmują one informacje wymagane do dostawy i rozliczenia, a także dane kontaktowe w celu umożliwienia konsultacji.

Konkretne przetwarzanie danych:

Przetwarzane rodzaje danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów),

Osoby będące podmiotem danych: interesanci, partnerzy biznesowi i umowni.

Cele przetwarzania: Usługi umowne i serwis, zapytania kontaktowe i komunikacja, procedury biurowe i organizacyjne, administracja i udzielanie odpowiedzi na zapytania.

Podstawy prawne: Wykonanie umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO), uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).


11. Znajdą nas Państwo w mediach społecznościowych

Mogą Państwo znaleźć nas i naszą firmę w sieciach społecznościowych. W tym celu na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy linki do poszczególnych odsłon. Po kliknięciu linku zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na stronę naszej firmy w danej sieci. W ten sposób przetwarzamy Państwa dane w celu komunikowania się z Państwem, pod warunkiem, że są Państwo aktywni lub zalogowani w tym samym czasie na danej platformie, lub w celu oferowania informacji o nas.

Może się zdarzyć, że Państwa dane będą przetwarzane poza Unią Europejską.


Może to powodować zagrożenie dla Państwa, ponieważ przykładowo może to stanowić utrudnienie egzekwowania praw użytkowników. W odniesieniu do dostawców z USA musimy Państwa poinformować, że w chwili obecnej Państwa dane mogą być ewentualnie przetwarzane przez władze USA w celach kontroli i monitorowania, prawdopodobnie bez możliwości interwencji.

Ponadto Państwa dane są zwykle przetwarzane w sieciach społecznościowych do badań rynku i do celów reklamowych. W ten sposób można na przykład tworzyć profile użytkowania w oparciu o sposób korzystania i wynikające z tego zainteresowania użytkowników. Z kolei profile użytkowania mogą służyć np. do umieszczania w sieciach i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. Z reguły zapisywane są tutaj pliki cookie na komputerach użytkowników, w których zapisywane są zainteresowania użytkowników i sposób korzystania. Ponadto dane mogą być zapisywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (w szczególności, gdy użytkownicy są członkami poszczególnych platform i są na nich zalogowani).

Szczegółowa prezentacja poszczególnych form przetwarzania i możliwości sprzeciwu (opt-out) zawarta jest w deklaracjach o ochronie danych i informacjach przekazanych przez operatorów poszczególnych sieci.

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje lub dochodzić innych praw przysługujących Państwu jako podmiotowi danych, chcielibyśmy skierować Państwa do poszczególnych dostawców, ponieważ mają oni dostęp do danych użytkownika i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie działania i udzielić informacji.

Jeśli nadal potrzebują Państwo pomocy, mogą Państwo zwrócić się do nas.

Facebook: Sieć społeczna; dostawcy usług: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółka nadrzędna: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA;

Strona internetowa: https://www.facebook.com;

Deklaracja o ochronie danych: https://www.facebook.com/about/privacy;

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu (opt-out): Ustawienia reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads;

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych: Umowa o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych na stronach Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum,

Informacje o ochronie danych na stronach Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Sprzeciw (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com

Instagram: Sieć społeczna; dostawcy usług: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA;

Strona internetowa: https://www.instagram.com;

Deklaracja o ochronie danych: https://instagram.com/about/legal/privacy.

LinkedIn: Sieć społeczna; dostawcy usług: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia;

Strona internetowa: https://www.linkedin.com;

Deklaracja o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

XING: Sieć społeczna; dostawcy usług: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy;

Strona internetowa: https://www.xing.de;

Deklaracja o ochronie danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Youtube: Sieć społeczna; dostawcy usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka nadrzędna: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Deklaracja o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy;

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated.

Konkretne przetwarzanie danych:

Przetwarzane rodzaje danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu),

Metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Osoby będące podmiotem danych: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).

Cele przetwarzania: Zapytania kontaktowe i komunikacja, śledzenie (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowań, używanie plików cookie), remarketing, pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających odwiedzających).

Podstawy prawne: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).


12. Używamy narzędzi marketingu internetowego

Na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia marketingu internetowego. Obejmuje to m.in. sprzedaż powierzchni reklamowych lub prezentację treści reklamowych i innych, z wykorzystaniem Państwa potencjalnych zainteresowań i pomiaru ich efektywności.

W ramach tej analizy internetowej tworzone są profile użytkowników i zapisywane w pliku („cookie”), albo wykorzystywane są podobne metody, za pomocą których zapisują Państwo informacje istotne dla prezentacji wyżej wymienionych treści. Zaliczają się do nich na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, używane sieci internetowe lub partnerzy komunikacyjni oraz informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o czasie korzystania. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie danych dotyczących lokalizacji, również one mogą być przetwarzane.

Państwa adres IP również zostanie zapisany. Jednak dla Państwa ochrony stosujemy metodę maskowania adresów IP (tzn. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP). W ramach metod marketingu internetowego nie będziemy zapisywać żadnych Państwa danych osobowych (takich jak adresy e-mail lub nazwiska), a jedynie pseudonimy. A zatem zarówno my, jak i dostawcy procedur marketingu internetowego nie znamy Państwa faktycznej tożsamości, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach. Przechowywanie w profilach odbywa się zasadniczo za pomocą plików cookie, które później zwykle wykorzystują tę sama procedurę marketingu internetowego na innych stronach internetowych.

Może się zdarzyć, że profilom zostaną przypisane dane osobowe. Jest to wysoce prawdopodobne, gdy są Państwo na przykład członkami sieci społecznościowej, z której procedury marketingu internetowego korzystamy i która łączy sieć profili użytkowników z wyżej wymienionymi informacjami. Proszę mieć na uwadze, że muszą Państwo zawrzeć dodatkowe umowy z poszczególnymi dostawcami, np. poprzez udzielenie odrębnych zgód w ramach rejestracji.

Celem naszego marketingu internetowego jest, abyśmy w ramach pomiaru skuteczności mogli sprawdzić, które z naszych strategii marketingu internetowego doprowadziły do ​​tak zwanej konwersji. To znaczy, ilu zainteresowanych stało się dla nas klientami. Taka forma pomiaru skuteczności lub pomiaru akcji odwiedzin jest używana wyłącznie do analizy skuteczności naszych działań marketingowych.

O ile nie określono inaczej, prosimy wyjść z założenia, że używane pliki cookie są przechowywane przez okres dwóch lat.

Google Analytics: Google Analytics: Marketing internetowy i analiza sieci; dostawcy usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka nadrzędna: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/;

Deklaracja o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy;

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu (opt-out): Wtyczka opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia prezentacji wejść reklamowych: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Tag Manager: Menedżer tagów Google (Google Tag Manager) to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tak zwanymi tagami strony internetowej za pośrednictwem interfejsu, a tym samym włączyć inne usługi do naszej oferty online.

Sam menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników wskazuje się na poniższe informacje o usługach Google.

Dostawcy usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka nadrzędna: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com;

Deklaracja o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy;

Konkretne przetwarzanie danych:

Przetwarzane rodzaje danych: dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).

Osoby będące podmiotem danych: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).

Cele przetwarzania: Tracking (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowań, korzystanie z plików cookie), remarketing, analiza akcji odwiedzin, marketing oparty na zainteresowaniach i zachowaniach, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), pomiar konwersji (pomiar efektywności działań marketingowych).

Środki bezpieczeństwa: IP-Masking (pseudonimizacja adresu IP).

Podstawy prawne: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu (opt-out): Wskazujemy na informacje o ochronie danych poszczególnych dostawców i możliwości zgłoszenia sprzeciwu podanych do dostawców (tzw. „opt-out”). Jeśli nie określono wyraźnej opcji opt-out, mają Państwo możliwość wyłączenia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.


Może to jednak skutkować ograniczeniem funkcji naszej oferty online. Dlatego też zalecamy dodatkowo następujące opcje opt-out, które są oferowane w odniesieniu do poszczególnych obszarów:

a) Europa: www.youronlinechoices.eu.

b) Kanada: www.youradchoices.ca/choices.

c) USA: www.aboutads.info/choices.

d) Międzyterytorialne: optout.aboutads.info.


13. Używamy wtyczek i zintegrowanych funkcji

Na naszej stronie internetowej włączamy elementy funkcjonalne i treści, które są uzyskiwane z serwerów innych dostawców. Chodzi przy tym na przykład o grafiki, filmy lub przyciski mediów społecznościowych, jak również o inne posty.

Taka integracja zawsze zakłada, że zewnętrzni dostawcy tych treści przetwarzają Państwa adres IP, ponieważ bez adresu IP treść nie mogłaby zostać przesłana do Państwa przeglądarki. Tym samym adres IP jest niezbędny do wyświetlania tych treści bądź funkcji. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem wyłącznie z takich treści, których dany dostawca używa adresu IP jedynie do dostarczania treści.

Poszczególni dostawcy mogą używać tak zwanych tagów pikselowych (niewidoczne grafiki, określane także mianem „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą służyć do analizowania informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach internetowych. Pseudonimowe informacje mogą być również zapisywane w plikach cookies na Państwa urządzeniu i zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, wskazywanych stronach internetowych, czasie wizyty, jak również inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Jeżeli prosimy Państwa o wyrażenie zgody na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, to wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników będą przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (tzn. interes w zakresie efektywnych, opłacalnych i przyjaznych dla odbiorców usług). W związku z tym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na informacje dotyczące używania plików cookie w niniejszej deklaracji o ochronie danych (punkt 8).

ReCaptcha: Włączamy funkcję „ReCaptcha” do wykrywania botów, np. przy dokonywaniu wpisów w formularzach online. Informacje dotyczące zachowań użytkowników (np. ruchy myszy lub zapytania) są analizowane, aby móc odróżnić ludzi od botów.

Dostawcy usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka nadrzędna: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: www.google.com/recaptcha/;

Deklaracja o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy;

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu (opt-out): Wtyczka opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de,

Ustawienie prezentacji wejść reklamowych: https://adssettings.google.com/authenticated.

MyFonts: Czcionki; w ramach wyświetlania czcionek Państwa dane będą przetwarzane w postaci numerów identyfikacyjnych projektu czcionek internetowych [webfont] (w formie zanonimizowanej). Poza tym będą przetwarzane: adres URL licencjonowanej strony internetowej, z którą jest powiązany numer klienta w celu identyfikacji licencjobiorcy i licencjonowanych czcionek internetowych, jak również adresy odsyłające URL (strona internetowa, z której weszli Państwo na naszą stronę internetową). Zanonimizowany numer identyfikacyjny projektu czcionki internetowej (webfont) jest zapisywany w zaszyfrowanych plikach dziennika z takimi danymi przez okres 30 dni w celu ustalenia miesięcznej liczby odsłon strony; Po takim połączeniu i zapisaniu liczby odsłon strony pliki dziennika są usuwane; Dostawca usługi: Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA;

Strona internetowa: https://www.myfonts.co;

Deklaracja o ochronie danych: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy.

Konkretne przetwarzanie danych:

Przetwarzane rodzaje danych: Dane dotyczące korzystania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy), dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).

Osoby będące podmiotem danych: użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online), partnerzy komunikacji.

Cele przetwarzania: Udostępnienie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika, usługi umowne i serwis, zapytania kontaktowe i komunikacja, marketing bezpośredni (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną), śledzenie (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowań, korzystanie z plików cookie), marketing oparty na zainteresowaniach i zachowaniach, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), feedback (np. zbieranie informacji zwrotnej za pośrednictwem formularza online), pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających odwiedzających), środki bezpieczeństwa, zarządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania.

Podstawy prawne: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), wykonanie umów i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.


14. Mog
ą Państwo do nas aplikować

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość ubiegania się o wolne miejsca. Podanie składa się za pośrednictwem poczty e-mail wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Dane ubiegających się kandydatów przetwarzamy wyłącznie w celu i w ramach procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych kandydata odbywa się w celu wypełnienia naszych (przed-)umownych zobowiązań w ramach procesu rekrutacji w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli przetwarzanie danych np. stanie się dla nas niezbędne w ramach postępowań prawnych (w Niemczech dodatkowo obowiązuje § 26 Ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG)).

Dane kandydata obejmują z reguły Państwa informacje dotyczące osoby, adresów pocztowych i kontaktowych oraz dokumenty związane z aplikacją, takie jak list motywacyjny, życiorys i świadectwa. Ponadto kandydaci mogą dobrowolnie podać nam dodatkowe informacje.

Przesyłając do nas swą aplikację wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych na potrzeby procesu rekrutacyjnego zgodnie z rodzajem i zakresem określonym w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

O ile szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO są dobrowolnie podawane w ramach procesu rekrutacyjnego, ich przetwarzanie następuje dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak na przykład informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne). Jeżeli w ramach procesu rekrutacyjnego następują zapytania o szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, ich przetwarzanie następuje dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (np. dane dotyczące zdrowia, jeśli są one niezbędne do wykonywania zawodu).

W przypadku pozytywnie zakończonej rekrutacji możemy dalej przetwarzać udostępnione przez Państwa dane na potrzeby stosunku pracy. W przeciwnym razie, jeśli ubieganie się o miejsce pracy nie zostanie pozytywnie rozpatrzone, wówczas dane kandydata zostaną usunięte. Dane kandydata zostaną również usunięte w przypadku wycofania aplikacji, co oczywiście mogą Państwo uczynić w każdej chwili.

Usunięcie nastąpi, z zastrzeżeniem uprawnionego wycofania się kandydatów, po upływie sześciu miesięcy, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na dalsze pytania dotyczące aplikacji i wywiązać się z naszych obowiązków dowodowych wynikających z ustawy o równym traktowaniu.

Konkretne przetwarzanie danych:

Przetwarzane rodzaje danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane kandydata (np. list motywacyjny, życiorys, świadectwa oraz inne informacje na temat osoby lub kwalifikacji podane w odniesieniu do konkretnego stanowiska lub podane dobrowolnie przez kandydatów).

Szczególne kategorie danych osobowych: Dane dotyczące zdrowia (art. 9 ust. 1 RODO), dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej (art. 9 ust. 1 RODO), przekonań religijnych lub światopoglądowych (art. 9 ust. 1 RODO), dane, z których wynika pochodzenie rasowe i etniczne, dane biometryczne (art. 9 ust. 1 RODO), dane genetyczne (art. 9 ust. 1 RODO).

Osoby będące podmiotem danych: Interesanci, kandydaci, klienci, użytkownicy

Cele przetwarzania: Zarządzanie aplikacjami w szczególności w celu zainicjowania i przeprowadzenia procesu aplikacyjnego, uzasadnienia i ewentualnej realizacji, a także ewentualnego późniejszego zakończenia stosunku pracy, zarządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania

Podstawy prawne: Udzielenie zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO).


15. Ustawowa zgoda na przetwarzanie danych

Za podstawę prawną wyżej wymienionych operacji przetwarzania służy firmie DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH

 • art. 6 I lit. a RODO, gdzie uzyskujemy Państwa zgodę na określony cel przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, na przykład w związku z wykonywaniem umowy między Państwem a nami, wówczas przetwarzanie to jest uzasadnione artykułem 6 I lit. b RODO.
 • Ta sama zasada dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań poprzedzających umowę, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.
 • Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c RODO.
 • Może się zdarzyć, że przetwarzanie danych osobowych stanie się niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej, art. 6 I lit. d RODO.
 • Ostatecznie czynności przetwarzania danych mogą opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej oparte są operacje przetwarzania, jeśli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uprawnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, chyba że przeważają Państwa interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności. Naszym uprawnionym interesem w rozumieniu art. 6 I lit. f RODO jest w szczególności prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników oraz naszych udziałowców.


16. Obowiązek udostępniania danych osobowych

Wyjaśniliśmy Państwu, iż podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Ponadto do zawarcia umowy może być konieczne dostarczenie nam przez Państwa danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Przykładowo są Państwo zobowiązani do udostępniania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z Państwem umowę. Nieudostępnienie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy.

Przed udostępnieniem Państwa danych osobowych powinni się Państwo skontaktować z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje Państwa w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo bądź umowę lub czy jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych, oraz o tym, jakie konsekwencje miałoby nieudostępnienie danych osobowych.

17. Przedstawiciel do kontaktów z Państwem

Jeśli Mają Państwo pytania na temat ochrony danych i postępowania z Państwa danymi na naszej stronie internetowej i w naszej firmie, mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas lub do naszego inspektora ds. ochrony danych:

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH

Sabine Petermann

Dresdner Straße 88

02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 360 – 0

e-mail: sabine.petermann@debag.com

Strona internetowa: www.debag.com

 

Inspektor ds. ochrony danych obsługujący nasze przedsiębiorstwo:

Alexander Weidenhammer

e-mail: a.weidenhammer@dids.de

Telefon: 0351 / 655 772 – 0

 

Niniejsza deklaracja o ochronie danych została sporządzona przez:

Bastanier & Schmelzer
Rechtsanwälte PartmbB