Ogólne warunki sprzedaży DEBAG DEUTSCHE BACKOFENBAU GMBH

§ 1 Ogólne informacje

 1. Nasze warunki sprzedaży mają charakter wyłączny; sprzeczne bądź odbiegające od naszych warunków sprzedaży warunki kupującego nie zostają przez nas uznane, chyba że w sposób wyraźny zaakceptowaliśmy je w formie pisemnej. Nasze warunki sprzedaży obowiązują także wtedy, gdy świadomi sprzecznych lub odbiegających od naszych warunków kupującego realizujemy bez zastrzeżeń dostawę do kupującego. Nasze warunki sprzedaży obowiązują także w przypadku wszystkich przyszłych transakcji z klientem.
 2. Wszystkie postanowienia, które zostają zawarte pomiędzy nami i kupującym celem realizacji niniejszej umowy, są w niej określone pisemnie.
 3. Nasze warunki sprzedaży obowiązują jedynie w stosunku do przedsiębiorców w myśl § 310 ust. 1 niem. kodeksu cywilnego.

§ 2 Oferta

 1. Nasza oferta jest niezobowiązująca. Zamówienia i deklaracje przyjęcia wymagają, celem uznania ich skuteczności prawnej, pisemnego potwierdzenia. Dotyczy to również uzupełnień, zmian i dodatkowych postanowień. Nasi pracownicy nie są uprawnieni do ustnych postanowień dodatkowych bądź zapewnień, które wykraczają poza zakres pisemnej umowy.
 2. Ilustracje, rysunki, obliczenia, wzory, dane na temat wagi i wymiarów oraz inne informacje mają charakter wiążący jedynie wtedy, jeśli zostało to w sposób jednoznaczny uzgodnione pisemnie. Zastrzegamy sobie w tym zakresie prawa własności i prawa autorskie. Dotyczy to także dokumentów pisemnych określanych jako „poufne”. Przed ich przekazaniem osobom trzecim klient potrzebuje naszej wyraźnej pisemnej zgody.
 3. W okresie ważności katalogu i cennika zastrzegamy sobie niewielkie zmiany techniczne.

§ 3 Ceny oraz warunki płatności

 1. Jeżeli z potwierdzenia zlecenia nie wynika nic innego, nasze ceny obowiązują „loco fabryka” powiększone o podatek VAT w ustawowej wysokości. O ile nie uzgodniono niczego innego, ceny obowiązują przez 6 miesięcy. Ceny nie obejmują kosztów pakowania, frachtu, porta, cła, dopłaty za towary niebezpieczne i zabezpieczenie oraz innych kosztów dodatkowych.
 2. Potrącenie skonta wymaga dodatkowego pisemnego porozumienia.
 3. W przypadku wystąpienia istotnych zmian czynników kosztowych warunkujących cenę, takich jak koszty nabycia materiału, koszty wynagrodzeń i dodatkowe koszty wynagrodzeń bądź koszty energii jesteśmy uprawnieni do tego, aby odpowiednio podwyższyć cenę, jeśli pomiędzy zawarciem umowy i dostawą mija ponad 6 miesięcy.
 4. Jeżeli z potwierdzenia zlecenia/faktury nie wynika nic innego, cenę zakupu należy uiścić bez potrąceń w ciągu 14 dni od daty faktury. Po upłynięciu okresu wymagalności kupujący zostaje uznany za zalegającego z płatnością bez konieczności upomnienia.
 5. Wszelkie płatności należy dokonywać na podany na fakturze numer konta bankowego.

§ 4 Zabezpieczenia wykonania

 1. W poszczególnych przypadkach mamy również prawo uzależnić realizację umowy od wpłaty zabezpieczenia wykonania przez kupującego, do wysokości uzgodnionego wynagrodzenia włącznie. O ile nie uzgodniono niczego innego, zabezpieczenie wykonania można wnieść poprzez wkład gotówkowy, rękojmię bankową lub rękojmię ubezpieczyciela kredytowego.
 2. Jeżeli po zawarciu umowy na jaw wyjdą informacje o znacznym pogorszeniu się stanu majątkowego kupującego, które uzasadniają nieprzyznanie kredytu, jesteśmy uprawnieni do zażądania przedpłaty lub zabezpieczenia wykonania z powodu wymagalnych i/lub jeszcze niewymagalnych roszczeń z uwagi na niezrealizowane przez nas jeszcze umowy, nawet jeżeli dokonano już płatności w formie weksla. Jeżeli klient nie spełni tego żądania w terminie, mamy prawo odstąpić od umowy i dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Dostaw można odmówić do czasu zapłaty z góry bądź wpłacenia zabezpieczenia wykonania.
 3. Znaczne pogorszenie warunków majątkowych kupującego należy zakładać zwłaszcza w przypadku wystawienia czeków bez pokrycia, protestu weksla, zajęcia, wprowadzenia zarządu komisarycznego bądź wstrzymania przymusowego i otwarcia postępowania upadłościowego bądź układowego.
 4. Nie jesteśmy zobowiązani do tego, aby przyjąć weksel. W razie przyjęcia, które nie następuje zamiast wykonania, wszystkie opłaty obciążają klienta. Płatność uważa się za dokonaną dopiero po zrealizowaniu weksla lub czeku.

§ 5 Kompensata i prawo do zatrzymania

Prawa do kompensaty przysługują kupującemu jedynie wówczas, jeżeli jego roszczenia wzajemne zostały prawnie stwierdzone, są bezdyskusyjne lub zostały przez nas uznane. Do realizacji prawa zatrzymania kupujący jest uprawniony jedynie wówczas, jeśli jego roszczenie wzajemnie opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 6 Czasy dostawy

 1. Wiążące terminy dostaw bądź też ich daty są uzasadnione jedynie poprzez wyraźne, pisemne potwierdzenie daty kupującemu. O ile nie ustalono niczego innego, termin dostawy uznaje się za dochowany, jeżeli przy jego upływie towar jest przygotowany do wysyłki bądź jeśli zgłoszono kupującemu gotowość wykonania dostawy. Terminy dostawy rozpoczynają swój bieg dopiero po wpłynięciu wszystkich koniecznych do realizacji zlecenia dokumentów / wykonaniu wszystkich koniecznych czynności kupującego. Jeżeli nastąpi opóźnienie dostawy z naszej strony, to kupujący jest zobowiązany przede wszystkim wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i realizacji świadczeń z powodu siły wyższej oraz zdarzeń, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają nam dostawę; dotyczy to w szczególności strajków, lokautów, zarządzeń urzędowych, zakłóceń w pracy itp., również jeśli mają one miejsce u naszych dostawców i/lub poddostawców;  nawet w przypadku wiążąco uzgodnionych terminów i dat. Wymienione okoliczności uprawniają nas do tego, aby przesunąć dostawę bądź świadczenie o czas trwania zakłóceń wraz z odpowiednim czasem przywrócenia sprawnego funkcjonowania bądź do całkowitego albo częściowego odstąpienia od umowy względem jeszcze niezrealizowanej części zamówienia.
 3. Jeżeli zakłócenie trwa dłużej niż 3 miesiące, kupujący jest, po odpowiednim wyznaczeniu przez niego dodatkowego terminu, uprawniony do tego, by z uwagi na jeszcze niezrealizowaną część odstąpić od umowy. Jeżeli czas dostawy przedłuża się lub jeżeli zostajemy zwolnieni od naszego zobowiązania, kupujący nie może rościć sobie z tego powodu praw do odszkodowania.
 4. Obowiązkiem kupującego jest stworzenie niezbędnych warunków (w szczególności o charakterze strukturalnym, w zakresie linii zasilających, pozwoleń) dla zainstalowania/konfiguracji przedmiotu sprzedaży.
 5. Mamy prawo do dostaw częściowych i częściowych świadczeń, a także do wcześniejszych dostaw.

§ 7 Przeniesienie niebezpieczeństwa

 1. Jeżeli z potwierdzenia zlecenia nie wynika nic innego, uzgadnia się dostawę „loco fabryka” (INCOTERMS 2010). Niebezpieczeństwo przechodzi z fabryki na kupującego, również wtedy, jeśli dostawa jest realizowana franco bądź przy wykorzystaniu podobnych klauzul lub wraz z montażem albo jeśli transport jest przez nas organizowany i koordynowany.
 2. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn od nas niezależnych, niebezpieczeństwo przechodzi na kupującego wraz z przekazaniem mu informacji o gotowości do wysyłki.
 3. Jeżeli kupujący ma takie życzenie, dostawa zostaje objęta ubezpieczeniem transportu;
 4. ponosi on wtedy dodatkowe koszty.

 § 8 Rękojmia

 1. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy, liczone od przeniesienia niebezpieczeństwa.
 2. Rękojmia nie obowiązuje w przypadku nieodpowiedniego wykorzystywania i/lub traktowania przedmiotu kupna, błędnego montażu i/lub wprowadzenia do ruchu przedmiotu kupna przez kupującego bądź osobę trzecią, zwyczajowego zużycia przedmiotu kupna bądź jego części, wadliwego serwisowania przedmiotu kupna, wykorzystywania nieodpowiednich środków eksploatacyjnych oraz w razie wpływów chemicznych, mechanicznych elektromechanicznych bądź elektrycznych, o ile nie powstały one z winy firmy DEBAG.
 3. Roszczenia z tytułu wad dotyczące nowych części zamiennych można zgłaszać w ramach rękojmi jedynie wówczas, jeżeli części te zostały wmontowane przez autoryzowanych serwisowych partnerów umownych firmy DEBAG bądź techników serwisowych firmy DEBAG.
 4. Roszczenia związane z wadami towarów używanych są wyłączone z rękojmi, o ile umownie nie poczyniono innych ustaleń.
 5. Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar pod kątem braku wad niezwłocznie po jego dostarczeniu. Oczywiste wady należy zgłaszać od razu, co najmniej jednak w ciągu tygodnia po otrzymaniu towaru w formie pisemnej, szczegółowo podając rodzaj i rozmiar wad. Znaczenie dla uznania terminu złożenia reklamacji ma data wpłynięcia do nas. Jeżeli oczywiste wady nie zostaną zareklamowane, nie zostaną zareklamowane w odpowiednim czasie bądź formie, wszelkie roszczenia dotyczące rękojmi ulegną przepadkowi.
 6. Pozostałe wady należy zgłaszać pisemnie w ciągu tygodnia od powzięcia informacji, szczegółowo podając rodzaj i rozmiar wad. Znaczenie dla uznania terminu złożenia reklamacji ma data wpłynięcia do nas.
 7. Rękojmią nie są objęte nieznaczne błędy, które nie zagrażają w znacznym stopniu przydatności bądź użyteczności towaru. W zakresie cech towaru znaczenie mają nasze informacje podane w opisie produktu. Publiczne deklaracje, pochwały lub nasza reklama nie stanowią dodatkowo umownych informacji na temat właściwości towaru.
 8. W przypadku wady dostarczonego towaru jesteśmy uprawnieni do dodatkowej realizacji zobowiązań umownych wedle naszego wyboru, np. poprzez usunięcie wady bądź ponowną dostawę.
 9. Jeżeli dodatkowe wykonanie nie powiedzie się, jesteśmy uprawnieni do ponownego dodatkowego wykonania. Również w tym przypadku przysługuje nam prawo do podjęcia decyzji na temat ponownej dostawy towaru i usunięcia wad.
 10. Jeżeli dodatkowe wykonanie świadczenia ostatecznie się nie powiedzie, to kupujący może, wedle swojego wyboru, zażądać obniżenia wynagrodzenia bądź anulacji umowy. Kupującemu nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w związku z wadą. Nie obowiązuje to w przypadku umyślnego naruszenia warunków umowy. W przypadku anulowania umowy kupujący musi policzyć sobie wszystkie korzyści.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Dodatkowa odpowiedzialność odszkodowawcza poza tą przewidzianą w § 8 jest bez względu na naturę prawną dochodzonego roszczenia wykluczona. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wskutek zawinienia przy zawieraniu umowy, z powodu innych naruszeń obowiązków bądź deliktowych roszczeń o rekompensatę szkód rzeczowych. Ograniczenie obowiązuje także wtedy, jeżeli kupujący zamiast składać roszczenie o rekompensatę szkody zamiast wnioskować o wykonanie usługi wymaga rekompensaty niepotrzebnych wydatków.
 2. Jeżeli odpowiedzialność odszkodowawcza wobec nas jest wyłączona lub ograniczona, obowiązuje to też w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, osób zatrudnionych, współpracowników, przedstawicieli i pomocników.
 3. Ustępy 1 i 2 nie znajdują zastosowania, jeżeli szkody zostały spowodowane wskutek naruszenia obowiązku wynikającego z rażącego zaniedbania bądź działania umyślnego lub sprawa dotyczy szkody wynikłej z rażącego zaniedbania bądź umyślnego narażenia na utratę życia, zdrowia bądź uszkodzenia ciała.

§ 10 Zastrzeżenie własności

 1. Do czasu wpłynięcia wszystkich płatności wynikających z umowy dostawy oraz zaspokojenia wszelkich wierzytelności ze stosunków biznesowych z kupującym zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu kupna. W przypadku niezgodnego z umową zachowania kupującego, w szczególności zaległości płatniczych jesteśmy uprawnieni do konfiskaty przedmiotu kupna. Konfiskata przedmiotu kupna przez nas nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że zostało to wyraźnie określone w formie pisemnej. Po przyjęciu przedmiotu kupna jesteśmy uprawnieni do jego zbycia. Wpływy ze sprzedaży winny być skompensowane ze zobowiązaniami Kupującego, pomniejszonymi o koszty sprzedaży.
 2. Kupujący jest zobowiązany do tego, by traktować przedmiot kupna z należytą starannością, w szczególni ma obowiązek ubezpieczenia go przed szkodami w wyniku działania wody i ognia, kradzieżą aż do wartości nowego przedmiotu. Jeżeli wymagane są prace serwisowe i inspekcyjne, kupujący musi je w odpowiednim czasie przeprowadzić na własny koszt.
 3. W przypadku wzięcia w zastaw lub innych ingerencji osób trzecich kupujący ma obowiązek natychmiast powiadomić nas o tym w formie pisemnej, abyśmy mogli złożyć skargę zgodnie z § 771 niem. kodeksu postępowania procesowego. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zrekompensować nam kosztów sądowych i pozasądowych złożonej skargi, za dany przypadek odpowiada kupujący.
 4. Kupujący jest uprawniony do tego, by odsprzedać dalej przedmiot kupna w ramach tradycyjnych stosunków handlowych, odstępuje nam jednak w takim przypadku wszystkie wierzytelności w wysokości końcowej kwoty faktury (wraz z VAT) naszej wierzytelności, które powstaną w związku z dalszym zbyciem w stosunku do odbiorców końcowych bądź osób trzecich, niezależnie od tego, czy przedmiot został dalej sprzedany bez dokonania zmian czy po nich. Do ściągnięcia tej wierzytelności kupujący jest uprawniony także po scedowaniu. Nasze uprawnienie do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności pozostaje nienaruszone. Zobowiązujemy się jednak do tego, by nie ściągać wierzytelności, dopóki kupujący spełnia swoje obowiązki płatnicze w zakresie pobranych dochodów, nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie składa wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego lub układowego bądź nie występuje o wstrzymanie płatności. Jeżeli tak się jednak dzieje, możemy zażądać, aby kupujący podał nam scedowane wierzytelności i ich dłużników, wszystkie potrzebne do ściągnięcia dane, wydał wszelkie konieczne dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. Jeżeli przedmiot kupna nie zostanie od razu w razie dalszego zbycia w pełni opłacony przed zewnętrzną osobę kupującą, to kupujący jest zobowiązany zbyć go na rzecz tej osoby tylko przy zastrzeżeniu własności.
 5. Stale zastrzegamy sobie kwestię przetworzenia bądź przekształcenia przedmiotu kupna przez kupującego. Jeżeli przedmiot kupna jest przetwarzany z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, uzyskujemy współwłasność w nowym przedmiocie do wartości przedmiotu kupna (kwota końcowa faktury + VAT) w stosunku do innych przedmiotów w czasie przetwarzania. W przypadku powstałego w wyniku przetwarzania przedmiotu obowiązują te same zasady, co w przypadku dostarczonego pod zastrzeżeniami.
 6. Jeżeli przedmiot kupna jest zmieszany z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami bez możliwości oddzielenia, uzyskujemy współwłasność w nowym przedmiocie do wartości przedmiotu kupna (kwota końcowa faktury + VAT) w stosunku do innych zmieszanych przedmiotów w czasie zmieszania. Jeżeli przemieszanie następuje w taki sposób, że rzecz kupującego należy postrzegać jako główną, przyjmuje się, że kupujący przenosi na nas proporcjonalnie prawo współwłasności. Kupujący udziela nam powstałego w ten sposób prawa wyłącznej własności lub współwłasności.
 7. Kupujący ceduje również na nas roszczenia celem zabezpieczenia naszych roszczeń wobec niego, które powstają poprzez połączenie przedmiotu kupna z nieruchomością w stosunku do osoby trzeciej.
 8. Jeżeli kupujący jest osobą najmującą pomieszczenia nieruchomości domowej, w której ma być wbudowany przedmiot kupna, zobowiązuje się zawczasu pozyskać zgodę właściciela nieruchomości, z której wynika, że właściciel nieruchomości zgadza się na wbudowanie, a w razie niespełnienia wierzytelności dotyczącej ceny kupna przez kupującego, demontaż będącego pod zastrzeżeniem własności przedmiotu kupna, również wtedy, jeśli w celu demontażu i powrotnego transportu nierozkładanego na poszczególne części przedmiotu kupna trzeba dokonać ingerencji w stan budynku i które można usunąć, nie pozostawiając szkód, przy czym koszty ponosi kupujący.
 9. Zobowiązujemy się do tego, aby zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na żądanie kupującego, pod warunkiem, że możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza podlegające zabezpieczeniu wierzytelności o ponad 20%; wybór zwalnianych zabezpieczeń leży w naszej gestii.

§ 11 Siedziba sądu, miejsce wykonania, obowiązujące prawo, częściowa nieważność

 1. Siedziba sądu jest równoważna z naszą siedzibą. Mamy jednak prawo do tego, by oskarżyć kupującego również w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.
 2. Jeżeli z potwierdzenia zlecenia nie wynika nic innego, miejsce wykonania stanowi nasza siedziba w Bautzen/Stiebitz.
 3. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec; obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.
 4. Jeżeli jedno z postanowień w tych warunkach handlowych lub jedno z postanowień w ramach pozostałych uzgodnień jest lub będzie nieskutecznie, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.